Українська академія друкарства
 • E-mail: gdmk.uad@gmail.com
 • Телефон: 0322 357 611

Історія кафедри

Кафедра ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ та МИСТЕЦТВА КНИГИ Української академії друкарства одна із найдавніших в Україні, що готує дизайнерів, художників-графіків для видавництв та поліграфії

 • 1917 – заснована у статусі поліграфічного факультету Української академії мистецтва у Києві
 • 1922 – реорганізована радянською владою у поліграфічний факультет Київського художнього інституту
 • 1930 – поліграфічний факультет переведено до Харкова. У Харкові до поліграфічного факультету було додано ще два інші і організовано Український поліграфічний інститут.
 • 1945 – як редакційно-видавничий факультет у складі Українського поліграфічного інституту переведена до Львова
 • 1954 – розділено факультет, відділення редагування передано Львівському державному університету ім. Івана Франка, а відділення оформлення друкованої продукції – технологічному факультету інституту. Створено кафедру Художнього оформлення книги
 • 1994 – кафедра Книжкової графіки та дизайну друкованої продукції Української академії друкарства
 • 2003 – кафедра дає поштовх для організації одноіменної кафедри у Кримському інституті інформаційних технологій
 • 2010 – дає базу для створення відділу Дизайну у Поліграфічному технікумі
 • 2016 – дає базу для створення кафедри Книжкової та станкової графіки в УАД
 • 2016 – кафедра Графічного дизайну та мистецтва книги УАД

Кафедра Графічного дизайну і мистецтва книги є однією із найдавніших в Українській академії друкарства і за багатьма параметрами, особливостями викладання спецпредметів, відрізняється від ін­ших у структурі навчального закладу. Кафедра тривалий час утримує позицію однієї із провідних у структурі вітчизняної галузевої освіти, має давню історію та значні досягнення у формуванні українського книжкового мистец­тва.

Сучасна кафедра Графічного дизайну і мистецтва книги Української академії друкарства належить до пагонів, народжених Українською академією мистецтва у Києві 5 грудня 1917 р. і безпосередньо виростає із заснованої Георгієм Нарбутом графічної майстерні. Графічна майстерня була задумана митцем як окремий поліграфічний факультет Української академії мистецтв.

Структурування навчального ­процесу та відкриття у 1924 р. поліграфічного факультету у реорганізованій після 1922 р. Українській академії мистецтв — Київ­сь­кому художньому інституті, — безпосе­редньо пов’язане з Софією Нале­пин­ською-Бойчук. Незважаючи на значні досягнення у сфері підготовки кадрів для поліграфії, у 1930 р. поліграфічний факультет Київського художнього інституту було закрито. Всіх студентів та частину викладачів поліграфічного факультету Київського художнього інституту було переведено до Харкова.

У 1930 р. внаслідок об’єднання поліграфічного факультету Київського художнього інституту з однорідними факультетами Харківського і Одеського художніх інститутів було створено Український поліграфічний інститут з місцем розташування у Харкові. Розміщувався Поліграфічний інститут у кількох напівпідвальних кімнатах Харківського художнього інституту, що удень були аудиторіями, а уночі слугували гуртожитком. Першим директором Українського поліграфічного інституту у 1930 р. став випускник поліграфічного факультету Київського художнього інституту Михайло Шевченко, його заступником — професор Антон Середа. Основною рушійною та стимулюючою силою розвитку мистецького художньо-конструкторського факультету став галичанин за походженням, видатний художник України Василь Касіян.

Знаковим етапом історії кафедри стало переведення у 1945 р. Українського поліграфічного інституту із Харкова до Львова — давнього центру українського друкарства та книговидання. Саме із цим етапом пов’язуємо якісний ріст фахової майстерності у зв’язку із залученням до освітнього процесу плеяди визначних педагогів, митців та мистецтвознавців. Викладати рисунок та живопис на кафедру було запрошено Народного художника України, Заслуженого діяча мистецтв, а згодом лауреата Державної премії ім. Т. Шевченка, професора Олену Кульчицьку. Поруч з О. Кульчицькою на високому академічному рівні дисципліни рисунку й живопису вели Валентин Бунов та Василь Форостецький. У перші післявоєнні роки кафедру очолював кандидат мистецтвознавства, знавець шрифтового мистецтва й орнаменту Сергій Воєца, на якого випала функція розбудови і реорганізації структурного підрозділу після переїзду із Харкова.

Починаючи із 1954 р. посаду завідувача кафедри обійняв досвідчений практик, добрий рисувальник, теоретик та педагог з профілюючого курсу «Художньо-технічне оформлення книжкової продукції» Юрій Гапон. Серед визначних педагогів того часу — Охрім Кравченко, Олекса Шатківський, Яків Чайка, Павло Жолтовський.

У 60-х — на початку 70-х рр. спостерігалося піднесення видавничої культури в Україні. У цей час змінюється і кадровий склад кафедри оформлення та ілюстрації книги, яку очолив її випускник Володимир Овчінніков. Для викладання курсу естетики та історії книги було запрошено журналіста та художнього критика Анатолія Попова. З метою читання курсу «Історія мистецтва зарубіжних країн» на кафедру прийшла кандидат мистецтво­знав­ства Христина Саноцька. Значного поступу у живописі та рисунку студенти досягали під керівництвом Івана Яремова, Івана Прийдана. Залучення до педагогічної роботи науковців-мистецтвознавців сприяло естетизації студійних та творчих студентських проектів. З метою професійної адаптації випускників від 1972 р. було запроваджене річне стажування молодих спеціалістів на підприємствах. У 70-х в УПІ діяла програма обміну студентами із закордонними навчальними закладами. Серед інших, частими були поїздки до Ляйпцігу у Вищу поліграфічну школу, де лекції читав відомий художник і шрифтовик Альберт Капр.

Розвиток навчального процесу на кафедрі пов’язувався із приходом молодих викладачів — учорашніх вихованців. У 80-х рр. колектив кафедри поповнили такі випускники, як Микола Таранов, Борис Великголова, Ярослав Куць, Юрій Чаришніков та Сергій Іванов. Незважаючи на свій юний вік, молоді педагоги були практиками, знайомими із виробництвом, а також прекрасно орієнтувалися в особливостях викладання кожного із спецпредметів. Вагомим здобутком у той час кафедра вважала щорічні нагороди чи дипломи, що їх отримували викладачі та студенти на всесоюзних і республіканських конкурсах «Мистецтво книги» та «Художник і книга».

Творчою базою Українського поліграфічного інституту у 80-ті рр. стали львівські видавництва «Вища школа» і «Каменяр». Там студенти не тільки проходили навчальні практики, але часто ставали ініціаторами незвичних експериментальних видань, ще під час навчання працювали позаштатними художниками. Співробітництво львівських та республіканських видавництв із кафедрою виражалося у роботі Художньої ради, в організації систематичних оглядів і обговорень виданої продукції, у проведенні регулярних тематичних конкурсів оформлювачів на кращі проекти серійної літератури, експериментальне макетування, використання курсових та дипломних робіт як основи для майбутніх реальних видань.

Після здобуття Незалежості у 1991 р. в Україні почала формуватися власна політика у сфері вищої освіти. На противагу змінам, скороченням штату, втраті ринку абітурієнтів, складнощам економічного плану, Український поліграфічний інститут не втрачав динаміки розвитку. Вихід закладу із загальносоюзної орбіти та посилення позицій республіканських міністерств у Києві на тлі загального національного відродження спонукала колектив УПІ до активних дій. У 1994 р. на базі Українського поліграфічного інституту ім. І. Федорова була створена Українська академія друкарства. Серед іншого, реорганіза­ція та перейменування на­вчаль­ного закладу ознаменувало відновлення на­ціонального вектору у сфері фахової, зокрема й художньої освіти, втраченого у 1924 році унаслідок реорганізації радянською владою Української академії мистецтв у Києві. Очевидно, саме з того часу почав ще чіткіше проявлятися та вияскравлюватися український вектор у роботі кафедри.

Стабілізація економічної та політичної ситуації, розвиток технологій, загальне зацікавлення дизайном і графічним дизайном зокрема, спричинив відновлення зацікавлення спеціальністю на зламі ХХ-ХХІ ст. Прагнучи розвитку української книги та поліграфічної продукції кафедра зважилася на значну перебудови своєї роботи.

Значним випробуванням для творчого колективу кафедри виявилися підготовка документів для акредитації та адаптація діяльності колективу в умовах запровадження Болонської системи.

За останнє десятиліття кількість студентів зросла на 400%, професорсько-викладацький колектив збільшився на 250% . Відбувся ріст кількості професорсько-викладацького складу з 12 осіб у 2004 до 30 у 2016. На початку 2000-х на кафедрі працювали: Ольга Борисенко, Роман Бучко, Ганна Врочинська, Ростислава Грималюк, Степан Голінчак, Леся Дзендзелюк, Світлана Зіченко, Любов Льода, Ярослав Куць, Людмила Никоненко, Петро Приведа, Володимир Овчінніков, Володимир Стасенко. За короткий час до роботи було залучено таких фахівців як Марія Ваврух, Ігор Голод, Наталія Дядюх, Олена Жеребецька, Сергій Іванов, Юрій Калічак, Віктор Куликовець, Федір Лукавий, Богдан Рожак, Олег Руденко, Юлія Стемпіцька, Галина Суха, Олена Цимбалюк, Ольга Черкасова, Лада Цимбала, Маркіян Яців, Віталій Ящурко.

У 2015 році було проліцензовано спеціальність «Дизайн» і в січні 2016 року кафедра дала базу для створення нової кафедри – Книжкової та станкової графіки, яку розгорнули професор Ігор Голод та Заслужений художник України Сергій Іванов. Наша успішна робота продовжується завдяки амбітним і досвідченим педагогам:

 • доцент, канд. мист. Ольга Борисенко,
 • доцент, канд. мист. Марія Ваврух,
 • завідувач кафедрою, кандидат мистецтвознавства, Наталя Дядюх,
 • доцент, канд. мист. Світлана Зінченко,
 • ст. викладач Ярослав Куць,
 • викладач Юрій Калічак,
 • викладач Олеся Новосад,
 • доцент, Заслужений діяч Мистецтв України Володимир Ропецький,
 • ст. викладач Юля Стемпіцька,
 • доцент, канд. мист. Олена Цимбалюк,
 • ст. викладач Ольга Черкасова,
 • викладач Лідія Чир.
 • асистент Андрій Роік
 • асистент Михайло Зінчук
 • асистент Анна Булкіна
 • асистент Нестор Бордун

Успішність викладання вузькофахових та спеціалізованих дисциплін на кафедрі стали наслідком того, що переважна більшість професорсько-викладацького складу не тільки добре ознайомлена із виробництвом, але й активно займається творчою виробничою діяльністю. Результати діяльності у виробничій сфері більшості наших викладачів добре знайомі вітчизняному споживачеві у вигляді численних промислових зразків, комплексних проектів оформлення друкованої продукції, книжкової ілюстрації, дизайну, фірмового стилю. Практичні розробки є постійними учасниками всеукраїнських та міжнародних спеціалізованих виставок, відзначаються дипломами та нагородами, впроваджені у виробництво. Серед значних здобутків кафедри — розробка та впровадження друкарських шрифтів. Графічні аркуші, живописні полотна, зразки промислової та ужиткової графіки експонувалися на численних престижних всеукраїнських та міжнародних виставках. Професіоналізм студентів та демократизація художнього життя в Україні сприяють участі молодих митців у престижних мистецьких акціях. Графічні аркуші та ілюстрації студенти надсилали на міжнародні конкурси та виставки до Польщі, Німеччини, Франції, Росії. В останні роки відновлено не лише позитивну практику захисту дипломної роботи у вигляді персональної виставки, але й проведення колективних, або й персональних творчих виставок студентів старших курсів. Традиційно мальовані оригінали, макети книг, дизайн-проекти студентів та викладачів кафедри представлено на Форумі видавців у Львові. Важливо, що переважна більшість дипломних проектів є реальною роботою, що знаходить подальше втілення. Лише за останні роки проілюстровано та підготовано до друку сотні книг, виконано численні анімаційні заставки для регіональних та всеукраїнських телеканалів, розроблено низку електронних видань, новітніх ВЕБ-ресурсів, розвиваючих комп’ютерних ігор для дітей. Серед реалізованих проектів — дизайн інформаційних носіїв, візуальної реклами, фірмового стилю численних державних і недержавних, громадських, культурно-освітніх, мистецьких установ, приватних підприємств, музичних та художніх колективів, розробка каталогів митцям, авторські виставкові проекти.

Кафедра прагне сприяти росту якості художнього оформлення всього спектру вітчизняної поліграфічної продукції, вбачаючи у цьому могутній засіб піднесення та відродження культури та мистецтва — важливого фактора державотворення. Сьогодні кафедра має висококваліфікований професорсько-викладацький склад, якому під силу подолати труднощі і вирішувати актуальні завдання освіти та виховання студента. Колектив кафедри дружній і працездатний. В ньому гармонійно поєднуються творчі сили досвідчених, збагачених життєвим досвідом викладачів та педагогів і молодих енергійних, талановитих митців. Їх, як справжніх однодумців, єднає і гуртує велика любов до книги, до мистецтва та бажання бути корисно причетним до піднесення та збагачення духовної скарбниці нашого народу і держави.

Події кафедри

вер
28
Початок навчання

09:00 — а.59 ауд.

чер
25
ZOOM 10:00-16:00. ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРАТ ЗДз-51

10:00 — Дистанційно ауд.

чер
24
ZOOM 10:00-16:00. ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРАТ Дз-41, 42

10:00 — Дистанційно ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів